Juridisch Advies

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven:
De eigenaar van dit webdomein is DIVE CLUB NAUTIQUE SL, voor dit doel gevestigd in HOSTAL CALIFORNIA CTRA. DE MALAGA, KM 313 18690 ALMUÑÉCAR GRANADA nummer van C.I.F: B18364612 geregistreerd in het handelsregister 1.975. Contact e-mail: INFO@HOTELCALIFORNIASPAIN.COM
2.GEBRUIKERS
De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal of deze website wijst de toestand van GEBRUIKER toe, die uit deze toegang en / of gebruik de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt die in deze kennisgeving worden weergegeven. De Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn. Voor elk specifiek doel zal in elk geval om uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.
3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL
Onze website biedt toegang tot informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna zullen we ze "de inhoud" noemen) op internet van DIVE CLUB NAUTIQUE SL of haar licentiegevers waartoe de GEBRUIKER mogelijk toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.
In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie over zijn gegevens. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt om er zorgvuldig, ethisch en vertrouwelijk gebruik van te maken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chat diensten, discussieforums of nieuwsgroepen) aangeboden via zijn portal en met een verklarende maar niet beperkende aard, om ze niet te gebruiken voor :
-Ingaande in illegale activiteiten, illegaal of in strijd met goede trouw en openbare orde;
- Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, van verontschuldigingen voor terrorisme of poging tot mensenrechten
- Schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar, zijn leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken;
-Probeer toegang te krijgen tot en, waar nodig, de e-mailaccounts van andere gebruikers te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren. De portaal eigenaar behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die jeugd of jeugd, orde of veiligheid bedreigen publiceert of dat naar zijn mening niet geschikt of geschikt zou zijn voor publicatie. In elk geval is de portal eigenaar niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatie tools.
4. GEGEVENSBESCHERMING EN GEBRUIK VAN COOKIES
Het gebruik van persoonlijke gegevens is gedefinieerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de huidige Spaanse voorschriften. Om maximale transparantie te bereiken en op basis van ons beleid informeren wij u:
Waarom vragen wij uw gegevens op? Om gevraagde informatie te verzenden
Wat voor soort gegevens verzamelen we? Naam en contactgegevens.
Hoe worden ze verzameld? Per e-mail of telefoon
Delen met derden: Nee
Rechten: u hebt het recht om op elk moment toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, te beperken en zich te verzetten tegen de behandeling ervan, u kunt ook de gegeven toestemming intrekken en claimen bij de controle-autoriteit (Spaans Agentschap voor gegevensbescherming c / Jorge Juan n6 28001 Madrid). Voor de uitoefening van uw rechten heeft u een direct kanaal met ons bedrijf in de
mail INFO@HOTELCALIFORNIASPAIN.COM en op het postadres HOSTAL CALIFORNIA CTRA DE MALAGA KM 313 18690 ALMUÑÉCAR GRANADA met vermelding van gegevensbescherming.
Navigatie privacy:
De eigenaar van de portal neemt privacy zeer serieus en streeft naar transparantie in alle aspecten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Als u cookies wilt configureren, voegen we de bijbehorende links toe aan elke browser. Raadpleeg het cookiebeleid van onze website. voor meer informatie.
Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in de browser die u gebruikt, vindt u in de volgende lijst:
- https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
- http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
- http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- http://www.apple.com/safari/features.html#security
DIVE CLUB NAUTIQUE SL informeert ook dat het voldoet aan wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal te allen tijde uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.
5. INDUSTRIËLE INTELLECTUELE EIGENDOM
De eigenaar door of als een cessionaris, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn pagina met betrekking tot de elementen die erin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, software of teksten, merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.).
Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1 is het de werklozen op basis van de wet van intellectuele eigendom uitdrukkelijk verboden de reproductie, distributie
en de openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van de gehele of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met enige technische middelen, zonder toestemming van DIVE CLUB NAUTIQUE SL.
De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de rechten van intellectueel en industrieel eigendom van DIVE CLUB NAUTIQUE SL te respecteren. U kunt de elementen van de portal bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op enige andere fysieke ondersteuning die alleen en exclusief wordt geboden voor persoonlijk en privégebruik. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina's van DIVE CLUB NAUTIQUE SL zijn geïnstalleerd.
6. UITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEID
DIVE CLUB NAUTIQUE SL is in geen geval verantwoordelijk voor de schade en verliezen van welke aard dan ook, die bij wijze van voorbeeld kunnen leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of schadelijke kwaadaardige programma's in de inhoud, ondanks het nemen van alle nodige maatregelen om dit te voorkomen.
7. WIJZIGINGEN
DIVE CLUB NAUTIQUE SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht in haar portaal, in staat zijn om de inhoud en diensten die hierdoor worden aangeboden te wijzigen, te verwijderen of de manier waarop ze worden gepresenteerd of in uw portal.
8. LINKS
In het geval dat WWW.HOTELCALIFORNIASPAIN.COM links of hyperlinks naar andere internetsites bevatten, is er geen controle over dergelijke sites en inhoud. In geen geval is DIVE CLUB NAUTIQUE SL verantwoordelijk voor de inhoud van de link van een website van derden, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, bekwaamheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en constitutie van al het materiaal of de informatie in deze hyperlinks of andere internetsites. Als u de links gebruikt, gaat u naar het privacybeleid en de juridische kennisgeving van de bezochte pagina.
Evenzo houdt de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten in.
9. UITSLUITINGSRECHT
Dive Club Nautique SL behoudt zich het recht voor om het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande noodzaak, op eigen verzoek of van een derde, aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreden.
10. ALGEMEEN
Het niet naleven van deze voorwaarden zal worden vervolgd, evenals elk oneigenlijk gebruik van de portal, waarbij alle civiele en strafrechtelijke acties worden uitgevoerd die mogelijk in overeenstemming zijn met de wet.
11. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR
DIVE CLUB NAUTIQUE SL kan de hier vastgestelde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren publiceren zoals deze hier worden weergegeven.
De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is onderhevig aan de blootstelling ervan en is geldig totdat deze naar behoren is gepubliceerd en door anderen is gewijzigd.
12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
De relatie tussen DIVE CLUB NAUTIQUE SL en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse voorschriften en elk geschil zal worden voorgelegd aan de relevante autoriteit.